Stærene forsvinder

Seks ud af 10 stære er forsvundet fra Danmark. Det viser optællinger fra Dansk Ornitolgisk Forening. Årsagen er mangel på føde i landbrugslandet.

30. juli 2015

Monotone kornmarker uden et mylder af liv er årsagen til, at Danmark over de sidste fire årtier har mistet mere end halvdelen af de glitrende sorte stære. Det skriver Dansk Ornitologisk Forening. I midten af 1970’erne ynglede flere end 600.000 par stære i Danmark. I dag anslås bestanden kun at være på 270.000 ynglepar. Stæren har forladt mange af sine traditionelle danske områder.

- Dansk Ornitologisk Forenings mange frivillige fugletællere kan dokumentere denne voldsomme tilbagegang i kraft af de såkaldte punkttællinger, som erfarne ornitologer hvert år gennemfører på samme rute på samme tid af året. Tallene fra disse kontinuerlige tællinger på i alt 350 ruter jævnt fordelt over Danmark dokumenterer, at stæren de seneste 40 år er gået tilbage med i gennemsnit 2 procent om året, siger Henning Heldbjerg, biolog i Dansk Ornitologisk Forening (DOF).

Der bliver stille på landet

Han vurderer, at tilbagegangen i stærebestanden hænger sammen med den kendsgerning, at der er blevet færre åbne arealer med husdyr på græs i landbrugslandet og dermed mindre føde til stærene og deres unger. For få årtier siden var der kreaturafgræssede områder omkring de fleste gårde og landsbyer. Her var masser af føde til stærene. I dag vokser der korn helt op til bygninger og byer. Og stærene, der lever af stankelbenlarver, orme, snegle og insekter, kan ikke finde føde på kornmarkerne.

Antallet af fugle styrtdykker

En ny europæisk undersøgelse viser, at der bestandene af de mest almindelige fuglearter som spurve, lærker, stære og grå agerhøns.dykker overalt i Europa. Faldet skyldes det moderne landbrug og en mangel på naturlige levesteder.

Mens der især ryddes ud i bestanden af de mest almindelige fuglearter, så er antallet af visse mere sjældne arter steget i de seneste år, sandsynligvis på grund af en målrettet indsats for at øge bestandene gennem for eksempel naturbeskyttelse.

Herhjemme er antallet af mange arter også nedadgående. Ifølge en tælling fra Dansk Ornitologisk Forening er bestanden af sanglærker for eksempel mere end halveret siden midten af 1970’erne. Nedgangen skyldes især den intensive dyrkning af landskabet, brug af sprøjtegifte og mangel på uspolerede pletter i naturen.

Danmark er et af verdens hårdest dyrkede lande. Ikke blot trækker ploven tunge spor i naturen, men også brugen af sprøjtegifte og spredning af gylle efter knap 30 millioner svin presser naturen i bund. Danmarks Naturfredningsforening anbefaler, at der tages jorder ud af landbrugsarealet. Her skal naturen have førsteprioritet. Den samme anbefaling kom Natur & Landbrugskommissionen med i 2013. Læs mere her

 

 

 

 

Stæren synger for at forsvare sit territorium og for at tiltrække hunner. Sangen udvikler sig med alderen og bliver mere avanceret med flere strofer på repertoiret. Stæren lytter til lyde og inddrager dem i sin sang og hver stær har op til 15-20 imitationer. Ved undersøgelser på nattesædet har man kunnet påvise forskellige dialekter. Foto og kilde: Naturstyrelsen

FAKTA OM STÆREN

• Stæren er kendt for at yngle i redekasser og under tagskæg, og den er ofte tæt knyttet til mennesket og kulturlandskaber.
• I naturområder kan den yngle i huller i træer og i revner i klipper.
• Som forårsbebuder er stæren en skattet sangfugl, der kan synge allerede i februar, hvis vinteren er mild.
• I løbet af sommeren stimler de sociale stære sammen i store flokke, ofte i tusindtal, der flakker om på græsarealer, hvor de finder deres føde af insekter.
• De voksne stære skifter yngledragt i løbet af sommeren.
• Det gule næb bliver mørkt, og fuglenes sorte fjerdragt, der changerer i grønt og blåt, bliver hvidplettet.
• Unge stære er brune i dragten.
• Allerede i sommerperioden kan man opleve ”sort sol”, hvor flokke af stære samles til kollektiv overnatning, oftest i rørskove.
• Danske stære overvintrer i områderne omkring Nordsøen og Den engelske Kanal.
Særligt mange danske stære holder vinter i England. KILDE: Dansk Ornitologisk Forening

Kontakt

Tine GjerløvTine Gjerløv
Presserådgiver

22 85 22 08
tgj@dn.dk