Naturindsatsen i Danmark får klø i ny EU rapport

Danmark skraber bunden, når det gælder naturens tilstand. Det viser Miljøagenturets nye rapport ”State of Nature in the EU”. Danmarks Naturfredningsforening efterlyser konkrete indsatser fra den nye regering – særlig set i lyset af, at EU-rapporten samtidig slår fast, at landbruget er den største trussel mod naturen.  

12.august 2015

Rapporten ”State of nature in the EU” konkluderer, at Danmark er et af de EU lande, der har mest natur i kategorien ”ugunstig bevaringsstatus”. Danmarks Naturfredningsforening efterlyser derfor en bred politisk opbakning til en helhjertet satsning på naturen.

- Vi har set gentagne lempelser til det danske landbrug uden, at der på noget tidspunkt er sat andre natur og miljøforanstaltninger i stedet. Randzoner, efterafgrøder og bestemmelserne om vedligeholdelse af vandløbene bliver fjernet eller ændret og det koster alt sammen natur. Vi ser frem til, at regeringen nu med samme målrettethed og styrke går ind i kampen for naturen, siger Ella Maria Bisschop-Larsen, præsident i Danmarks Naturfredningsforening. Foreningen peger på, at naturen skal have sin egen dagsorden i stedet for at være halehæng til landbrugspolitik, skovpolitik eller fiskeripolitik. Her bliver naturen nemlig altid en sikker taber, mener foreningen. Og det understøttes af EU rapporten:

Bundskraber

Danmark ligger i Miljøagenturets rapport om naturens tilstand helt i bund for så vidt angår natur med en sund bevaringsstatus. Kun Holland har lavere andel natur, som vurderes gunstig. Hvad angår arterne placerer Danmark sig i midten af felten over, hvor godt eller skid det ser ud. 

EU Kommissionen vurderer i sit notat til Parlamentet om rapporten. at landbruget er den forholdsmæssigt væsentligste trussel mod naturtyperne på land og fuglelivet.

”Danmark ligger i EU bunden, hvad angår naturens tilstand, og EU peger på landbruget som hovedårsagen. Nu må snakken om at Danmark er EU duks, og naturen har det godt, høre op”, siger Ella Maria Bisschop-Larsen.

Arter forsvinder

At megen af naturen i Danmark har ”ugunstig bevaringsstatus” skyldes i høj grad, at enge, moser, overdrev og andre gødningsfølsomme naturtyper er overbelastet af næringsstoffer. Plante og dyrearter som er knyttede til næringsfattige naturtyper, herunder mange truede arter vil derfor på sigt forsvinde, hvis situationen ikke ændres.

- Vil vi naturen i Danmark, skal vi også sætte reelle og konkrete initiativer i gang. Vi ser frem til at Naturplan Danmark kommer i gang og vi ser frem til det grønne naturnetværk får skabt bedre plads til naturen. Men vi frygter oprigtigt, at også disse indsatser smuldrer, udhules eller udskydes akkurat som vi har set det før. Men lad mig slå fast: Danmark overimplementerer ikke naturdirektiverne, som det ellers hævdes. Det slår rapporten helt fast. Tvært imod har vi et stort arbejde foran os, siger Ella Maria Bisschop-Larsen.
 

Læs State of Nature her

Læs Kommissionens notat til Parlamentet her

Biodiversitet

Den biologiske mangfoldighed, som er et vilkår for liv på Jorden, er gået
alarmerende tilbage i de sidste 100 år. Forringelse af levesteder er den
største trussel mod biodiversiteten både globalt og i Norden. Tabet af biodiversitet
er lige så stort i Norden som i resten af verden.

Levestederne forsvinder, bliver mindre eller forstyrres på grund af ændret arealanvendelse.
Når naturområder anvendes til landbrug eller bebygges bliver der
mindre og mindre plads til den biologiske mangfoldighed. Forringelsen af de bevarede
økosystemer skyldes fragmentering af levestederne, klimaforandringer og
forurening. Truslen mod biodiversitet er først og fremmest rettet mod levesteder
og påvirker dermed arternes bestande, genetiske diversitet og eksistens.

Ikke-hjemmehørende invasive arter og klimaforandringer er de næststørste trusler
mod biodiversiteten. Mange bestande er også direkte påvirket af jagt, fangst,
indsamling samt fiskeri og bifangst. Udslip forårsaget af mennesker eutrofierer,
forsurer og forurener levesteder og påvirker således arternes levevilkår nu og i
fremtiden.

Kontakt

Tine GjerløvTine Gjerløv
Presserådgiver

22 85 22 08
tgj@dn.dk