§3 NATUR: Enge, moser, søer, overdrev og andre naturområder er beskyttet efter Naturbeskyttelseslovens §3. Naturen er afgørende for den biologiske mangfoldighed i det åbne land.

Undersøgelse: Hvor er naturen?

Regeringen har bebudet et naturudspil til foråret. Danmarks Naturfredningsforening glæder sig til at indgå i drøftelserne og efterlyser i den forbindelse resultaterne af den landsdækkende undersøgelse af den beskyttede natur.

28. januar 2016

Danmarks Naturfredningsforening afventer spændt på en landsdækkende opgørelse over, hvor meget beskyttet natur, Danmark har. Resultatet af undersøgelsen skal indgå i regeringens kommende naturpakke, mener foreningen.

Efterlysningen kommer efter en undersøgelse af natur, der er beskyttet efter Naturbeskyttelseslovens §3, blev skudt i gang i starten af 2010 af den daværende miljøminister Troels Lund Poulsen – men her seks år efter, er resultatet stadigt ikke offentliggjort. 

I Nordjylland er beskyttet natur svarende til 8000 fodboldbaner forsvundet. Nu vil vi gerne vide, om vi har vores moser, hede, enge og overdrev i resten af landet, lyder det fra Danmarks Naturfredningsforening. 

Afgørende for biodiversiteten

- Hvis regeringen vil gøre noget for naturen, er vigtigt at vide, hvad vi har af natur, hvor den er og af hvilken kvalitet. De første to spørgsmål vil blive afdækket med undersøgelsen, som vil give os et fælles grundlag at diskutere den kommende naturpakke ud fra, siger Ella Maria Bisschop-Larsen, præsident i Danmarks Naturfredningsforening.

Den §3 beskyttede natur er afgørende for biodiversiteten i det åbne land, hvor den ligger som små oaser i landbrugslandet. Foreningen foretog en stikprøvekontrol af §3 naturen i årene op til 2010. Her viste sig store uregelmæssigheder mellem registeret natur og faktisk natur, hvilket udløste den landsdækkende undersøgelse. Siden er der pågået et ganske formidabelt arbejde med ca. 310.000 luftfototolkninger, ca. 130.000 opdateringer af kortlaget og ca. 40.000 feltbesigtigelser.

- Undersøgelsen vil give os en historisk enestående chance for at beskytte denne værdifulde natur bedre. Vi ved allerede nu, at undersøgelsen vil vise, at der nogle steder i landet er opdaget mere natur, mens der er andre steder er store uoverensstemmelser mellem den natur, der eksisterer på papiret og i det åbne land. Det betyder, at nogle kommuner vil få en betydelig opgave med at håndhæve beskyttelsen overfor den enkelte lodsejer, siger Ella Maria Bisschop-Larsen.

37 km2 natur forsvundet

I Nordjylland viser en miniundersøgelse, at op mod 37 kvadratkilometer varierede landskaber beskyttet efter Naturbeskyttelseslovens § 3 beskyttet kan have ændret udseende.

Årsagen formodes at være ulovlig opdyrkning. Kommunerne er forpligtigede til at behandle sagerne og sikre, at naturen faktisk beskyttes.

- Vi er helt på det rene med, at der for nogle kommuners vedkommende kan være tusindvis af sager om natur, der er pløjet op eller på anden vis borte. Det kan derfor friste blot at lovliggøre forholdene eller kræve erstatningsnatur. Men her må vi insistere på, at kommunerne håndhæver loven, og så i øvrigt fremadrettet er mere påpasselige med at sikre den værdifulde natur. Det forventer vi også den ansvarlige minister vil insistere på – særligt fordi, vi med undersøgelsen får fyldig og værdifuld dokumentation for, hvor naturen er. Den viden skal vi naturligvis bruge fremadrettet i naturforvaltningen, siger Ella Maria Bisschop-Larsen.

 

 

Natur beskyttet efter §3 i Naturbeskyttelsesloven

Mange naturområder er forsvundet fra landskabet og med dem også levestederne for mange vilde dyr og planter. For at bremse denne udvikling er bestemte naturtyper beskyttet gennem naturbeskyttelseslovens § 3. Det drejer sig om knap 10 pct af Danmarks areal.

Naturbeskyttelsesloven værner naturtyperne mod ændringer i deres naturtilstand. Ønsker ejeren at fortage ændringer i et beskyttet naturareal, skal han søge om dispensation hos kommunen.

Hidtidig drift på arealerne kan dog fortsætte. Mens større ændringer som for eksempel at dræne, opfylde, oprense, omlægge eller tilplante arealet ikke er tilladt. Desuden er det ikke tilladt at anvende sprøjtemidler eller gødning, hvis det ikke tidligere er blevet brugt, og hvis det er, må det ikke øges i omfang. Kilde: Naturstyrelsen

Danmarks Naturfredningsforening afviser erstatningsnatur som en løsning fordi, det naturmæssigt ikke giver mening at give køb på den oprindelige natur, og dens oprindelige beliggenhed inklusiv den frøbank, der rummes der.

Kontakt

Ella Maria Bisschop-LarsenElla Maria Bisschop-Larsen
Præsident i DN

20 40 23 10
emb@dn.dk

Kontakt

Tine GjerløvTine Gjerløv
Presserådgiver

22 85 22 08
tgj@dn.dk

Nyhedsbrev

Få nyt om natur og miljø og tips til en grøn hverdag.

Hvilke nyhedsbreve vil du gerne modtage?