Miljø og fødevareminister Eva Kjer Hansen har valgt at gennemføre en række af Natur- og Landbrugskommissionens anbefalinger. Ingen af dem handler dog ifølge DN om natur og miljø.

DN: Vi fik aldrig svar fra politikere

Regeringens landbrugspakke bygger på et landbrugsudspil fra VKO før valget. Et udspil, som Danmarks Naturfredningsforening stillede en række spørgsmål til. Men vi har aldrig fået svar på, hvordan naturen og miljøet skal kompenseres.

11. februar 2016

Danmarks Naturfredningsforening har en lang tradition for at komme med konstruktive indspark til, hvordan vi forbedrer natur og miljøtilstanden i Danmark.

I forbindelse med den varslede fødevare- og landbrugspakke gav DN i et notat udtryk for en række bekymringer over blandt andet over den øgede mængde kvælstof. Men kom også med anbefalinger til, hvordan der kan skabes balance mellem et stort og stærkt dansk landbrug, der er det mest intensive i Europa, og en natur, der er Europas mindste og ringeste.

- Vi har blandt andet spurgt om, hvordan drikkevandet i de nitratfølsomme indvindingsområder vil blive beskyttet mod den øgede kvælstofudledning og hvordan, ministeren vil sikre habitatdirektivets krav om ikke at forringe tilstanden i Natura 2000-områderne, og vandrammedirektivets krav om at opnå god økologisk tilstand i alle kystvande. Vi fik aldrig svar, siger Susanne Herfelt, direktør i Miljø, DN.

Udmeldingen kommer efter, at pressen de sidste dage har sat spørgsmålstegn ved, om den nuværende miljø- og fødevareminister lytter mere til landbruget end til de grønne organisationer. Foreningen gav i sit notat også bud på en bæredygtig strategi for landbruget:

Her er et uddrag af notatet:

En bæredygtig strategi for landbruget og for naturen

Danmarks Naturfredningsforening bifalder regeringsgrundlagets intention om at give natur og miljø videre til de kommende generationer i god stand. Vi bakker naturligvis også op om, at vi skal have mest miljø for pengene.

Det skal ske samtidig med, at vi skaber bedre rammer for dansk landbrug.

Danmarks Naturfredningsforening vil meget gerne komme med vores ideer til, hvordan regeringen kan udforme en fødevare- og landbrugspakke, der er med til at skabe et ægte bæredygtigt landbrug i Danmark.

Et landbrug, der kan tjene penge, passe på natur og miljø og fastholde arbejdspladser i landdistrikterne.

Vi peger på en strategi, hvor indsatsen rettes mod økologisk landbrug og grøn biomasse.

Fordele ved økologisk landbrug

• Ingen belastning af naturen med sprøjtegifte
• 30 pct. mere natur på landbrugsarealerne
• Bedre afregningspris for landmændene
• Større potentiale for at afhjælpe klimabelastningen fra landbruget
• Mindre kvælstofudledning fra kvægbrug
• Flere lokale arbejdspladser i landdistrikterne

Fordele ved grøn biomasse

• Stort udbytte med lille miljøbelastning
• Mulighed for dansk produceret proteinfoder
• Flere lokale arbejdspladser i landdistrikterne
• Mulighed for mangesidet udnyttelse af biomassen
• Recirkulering af næringsstoffer i sammenhæng med biogasanlæg
• Græs fra ekstensive arealer og naturarealer kan nyttiggøres

Læs hele notatet her
 

 

 

Natur og Landbrugskommissionen

Danmarks Naturfredningsforening sad med i Natur- og Landbrugskommissionens følgegruppe, og i april 2013 udgav kommissionen sine anbefalinger. Der kom 44 anbefalinger til, hvordan naturen får et markant løft samtidig med, at Danmark opretholder et stærkt og bæredygtigt landbrugserhverv.

Danmarks Naturfredningsforening har bakket op om rapportens anbefalinger.

Med den nye føde- og landbrugspakke er kun en del af kommissionens anbefalinger ført ud i livet og det give en voldsom slagside til natur og miljø. Kommissionens formand, Jørn Jespersen advarede netop mod, kun at gennemføre dele af anbefalingerne af samme grund.

Læs også: Danmark har mindst beskyttet natur i Europa

Kontakt

Tine GjerløvTine Gjerløv
Presserådgiver

22 85 22 08
tgj@dn.dk

Nyhedsbrev

Få nyt om natur og miljø og tips til en grøn hverdag.

Hvilke nyhedsbreve vil du gerne modtage?