Natur: Naturen er skrevet ind i det nye regeringsgrundlag og nu skal regeringen sætte mål op for naturen og iøvrigt sikre at der skabes sammenhæng i naturen i Danmark.

DN: Nyt regeringsgrundlag med mørkegrønt aftryk

Det blev mere bæredygtigt og grønt end ventet. Sådan lyder det fra Danmarks Naturfredningsforening, der anerkender de grønne initiativer, der er skrevet ind i det nye regeringsgrundlag.

27.november 2016

Særligt vigtigt er det, at der nu skal sættes mål for naturen, mens foreningen også roser, at det bliver et klart ministeransvar at sikre, at Danmark får etableret sammenhængende naturområder på tværs af kommunegrænser.

- Vi ved, at det har været svært at få sat grønne aftryk i et så liberalt regeringsgrundlag, og har derfor kun roser tilovers for Det Konservative Folkeparti, som trods alt har sikret, at vi nu skal arbejde mere målrettet med naturen. Indtil nu har indsatsen reelt blot været sporadiske nålestiksindsatser for en natur, der stadig forringes i et af verdens hårdest dyrkede lande. Nu skal vi sætte klare mål op for eksempelvis enge, heder og overdrev og det kan få ganske stor betydning for dansk natur- og erhvervspolitik i årene fremover, siger Ella Maria Bisschop-Larsen, præsident i Danmarks Naturfredningsforening.

Konkrete indsatser for mere natur

Det nye regeringsgrundlag udstikker rammer og mål for den nye regering bestående af Venstre, Liberal Alliance og det Konservative Folkeparti.

Af regeringsgrundlaget fremgår det blandt andet også, at regeringen med den ansvarlige minister nu skal sætte sig i spidsen for at få gennemført, at naturen kommer til at hænge sammen på tværs af kommunale grænser - det såkaldte grønne danmarkkort:

- Vores natur er opsplittet i små pletter i landbrugslandet. Det forarmer naturen. Derfor er det afgørende, at vi får skabt mere natur og bedre sammenhæng og vi er glade for, at det er lykkes at få skrevet det grønne danmarkskort ind i regeringsgrundlaget. Det er vigtigt, at arbejdet ikke overlades til kommunerne alene, men at ministeren udstikker kursen og sikrer fremdrift. Så Grønt Danmarkskort kan få ganske stor betydning for naturen, siger Ella Maria Bisschop-Larsen.

Klimaindsatser

Klimaet har også fået plads i det nye regeringsgrundlag. Der sættes blandt andet et mål om, at Danmark i 2030 skal have mindst 50 procent af sit energibehov dækket af vedvarende energi og Danmark skal være et lav-emissionssamfund, der er uafhængigt af fossile brændsler i 2050.

Læs hele regeringsgrundlaget her
 

 

De grønne elementer i det nye regeringsgrundlag

• Der skal gennemføres en ambitiøs og bæredygtig grøn omstilling
• Danmark skal fastholde sin position som foregangslang inden for grøn omstilling, energieffektivitet og miljø
• Hensynet til miljø og klima skal gå hånd i hånd med hensynet til danske arbejdspladser og konkurrenceevne
• Der skal gennemføres en kemiindsats med det mål, at forbrugere udsættes mindre for skadelig kemi
• Landbrugspakken og Naturpakken, som reducerer kvælstofudledningen, gennemføres som aftalt. Dermed styrkes biodiversiteten og et større statsligt skovareal udlægges til urørt skov
• Regeringen går forrest i den grønne omstilling, og derfor bør livscyklusperspektiver i højere grad indgå i beslutningsgrundlag for offentlige investeringer og anskaffelser, således at der vurderes ud fra udgiftsniveauet samlet, frem for anskaffelsespris alene
• Der sættes et mål om, at Danmark i 2030 skal have mindst 50 procent af sit energibehov dækket af vedvarende energi
• Danmark skal være et lav-emissionssamfund, der er uafhængigt af fossile brændsler i 2050
• Danmark skal arbejde på at leve op til EU’s mål om 80-95 procents reduktion af drivhusgasser i 2050
• Det er regeringens mål, at Danmark skal være det første land i verden, hvor havvind kan klare sig på markedsvilkår, og regeringen vil screene Nordsøen og Østersøen for mulige placeringer af yderligere havvind
• Regeringen vil fremme varmepumper og udnyttelse af overskudsvarme
• Regeringen vil prioritere indsatsen for at stoppe tilbagegangen i biodiversiteten og understøtte at mere af Danmarks vigtige natur plejes, så der skabes bedre vilkår for truede dyre- og plantearter.
• Kommunerne skal fremover i kommunalplanerne bistå i arbejdet med at udpege et grønt Danmarkskort. Arbejdet skal give større og bedre sammenhæng i naturområderne og ministeriet bistår kommunerne med at konkretisere Grønt Danmarkskort
• Regeringen vil allerede nu sætte gang i to ambitiøse naturgenopretningsprojekter i hhv. Ekkodalen og Søborg Sø.
• Regeringen ønsker en ny naturkanon. I disse naturområder skal der gøres en særlig indsats for at formidle af vores rige danske natur, så den når ud til alle.
• Regeringen vil formulere en række ambitioner på naturområdet frem mod hhv. 2020 og 2030. Ambitionerne skal udgøre pejlemærker for regeringens naturpolitik og indsats i kommuner og regioner. Det kan eksempelvis være en særlig indsats for beskyttelse af ferske enge eller overdrev. De konkrete mål vil blive formuleret på baggrund af et arbejde, der skal kortlægge behovet på naturområdet.

 

Kontakt

Ella Maria Bisschop-LarsenElla Maria Bisschop-Larsen
Præsident i DN

20 40 23 10
emb@dn.dk

Kontakt

Tine GjerløvTine Gjerløv
Presserådgiver

22 85 22 08
tgj@dn.dk

Nyhedsbrev

Få nyt om natur og miljø og tips til en grøn hverdag.

Hvilke nyhedsbreve vil du gerne modtage?