Vandplanerne er alt for uambitiøse

De danske vandplaner skal sikre et renere vandmiljø og sundere levesteder for dyr og planter. Politikerne har vedtaget den første generation af planerne, men i en meget udvandet form. Vi vil fortsat presse på for, at politikere og myndigheder lever op til deres ansvar for at beskytte vores vandmiljø.


VIDEO.
Hvad er en vandplan og hvad skal den kunne? Se og hør Henning Mørk Jørgensen, som er biolog i Danmarks Naturfredningsforening.

I Europa har vi nogle fælles retningslinjer for, hvordan vi skal passe på vores vandmiljø, herunder søer og vandløb. I Danmark bliver retningslinjerne udmøntet i de såkaldte vandplaner.

Vandplanerne skal sikre

  • god økologisk tilstand for søer, fjorde, vandløb og den kystnære del af havet
  • god tilstand for grundvandet

Konkret skal vandplanerne

  • bedre tilstanden i vandløb ved at forbedre deres fysiske forhold
  • reducere udledningen af fosfor til søerne
  • reducere forurening fra eksempelvis hjem uden kloak, renseanlæg eller kloakoverløb i vandløb og søer
  • sikre, at vandindvindinger ikke dræner naturen for vand og derved få mere vand i vandløbene
  • reducere udledning af kvælstof til fjorde og kyster.

Meget forsinkede vandplaner

De første danske vandplaner skulle ifølge de fælles europæiske retningslinjer have været vedtaget i 2009 og være ført ud i livet i perioden frem til 2015, men de blev først vedtaget i oktober 2014 - med næsten 5 års forsinkelse.

Danmark har i oktober 2014 fået en dom af EU for at have smølet de første 5 år væk uden at få vedtaget vandplanerne.

Søer og vandløb er taberne

Vandplanerne, som skulle give Danmarks søer og vandløb et historisk løft, er endt i udskydelser og for tynde indsatser. For eksempel er andelen af vandløb og søer, som omfattes af planerne, sat ned. Resultatet er, at kun 19.000 km af Danmarks i alt 75.000 km vandløb er med i vandplanerne, og at langt over 100.000 søer slet ikke er omfattet.

I deres nuværende form og ambitionsniveau vil vandplanerne ikke komme til at forbedre den biologiske mangfoldighed eller kemiske kvalitet i vandområderne, som ellers er hovedsigtet med indsatsen.

Hvis hele vandmiljøet skal opnå en god tilstand, kommer det til at stille store krav til de kommende vandplaner i 2015-2021 og i 2021-2027. Forslag til planerne for 2015-2021 bliver sendt i seks måneders høring inden jul 2014, og de endelige planer skal vedtages inden udgangen af 2015.

Vi vil fortsat kæmpe for vandmiljøet

Danmark har 23 såkaldte hovedvandoplande, som der skal udarbejdes vandplaner for. Frivillige i Danmarks Naturfredningsforening har deltaget aktivt i arbejdet ved at lave forslag til de 23 vandplaner.

Senest har vi deltaget i de 23 Vandråd, som fra april 2014 og ½ år frem har foreslået konkrete indsatser til forbedring af vandløbenes fysiske forhold.

Vi vil gøre vores til, at myndighederne lever op til deres ansvar og beskytter vores vandmiljø gennem vedholdende at presse på og overvåge deres indsats for naturen.

Fremadrettet vil vi gøre vores til, at myndighederne lever op til deres ansvar og beskytter vores vandmiljø gennem vedholdende at presse på og overvåge deres indsats for naturen.

Se vores reaktion på forslag til vandplaner 2015-2021

Vandplaner: Gode takter trods store udskydelser

Se vores høringssvar til vandplanerne

Høringssvar april 2011 (pdf)

Høringssvar december 2013 (pdf)

Høringssvar august 2014 (pdf)

Et lavpunkt for Danmarks vandmiljø

Vandplanerne er et beskæmmende lavpunkt i det danske ambitionsniveau for vores fælles vandmiljø – der er på alle områder tale om beskæringer af indsatser og omfattede vandområder. Det stiller store krav til de kommende vandplaner, som skal hente efterslæbet hjem.
- Henning Mørk Jørgensen, naturpolitisk medarbejder i Danmarks Naturfredningsforening.

Kontakt

Henning Mørk JørgensenHenning Mørk Jørgensen
Biolog

31 19 32 35
hmj@dn.dk

Støt DN

Danmarks Naturfredningsforening har brug for din støtte.

For kun 1 krone om dagen kan du være med til at gøre en forskel for naturen og miljøet.

Bliv medlem