Emdruplund Kafferisteri ved Gladsaxe Trafikplads. I mange år var der store lugtgener. I dag er det mest det æstetiske miljø, som tåler en forbedring. Risteriet blev i øvrigt midlertidigt lukket af sundhedsmyndighederne i april 2008. ©2008: Kurt Loftkjær

Miljø i Gladsaxe

Den regionale planlægning har gennem årtier udpeget Gladsaxe Kommune som et område, hvor den tunge industri skal placeres.

På den positive side har det betydet mange lokale arbejdspladser.

På den negative side har placeringen har haft en række kedelige følger for miljøet og herunder for emmissioner til det atmosfæriske miljø, spildevandssystemet og dets forbindelse med søer og vandløb samt grundvandsressourcen.

Gladsaxe Kommune gennemskæres af flere meget store og overordnede vejsystemer som Motorring 4, Hillerødmotorvejen, Ring 3 og Ring 4. Det har påført kommunen en række foureningsproblemer og herunder betydelige emmissioner til såvel regnvandsrecipienter som atmosfæren.

I øjeblikket prøver Gladsaxe Kommune at frigøre sig fra den tunge industri ved at lade den erstatte af omfattende kontorbyggerier. Samtidig har man inddraget et meget betydeligt naturområde til en meget voldsom boligfortætning. Begge disse tiltag indebærer en uhørt forøgelse af trafik.

Det overordnede motorvejsystem, S-banen til Farum og den massive boligfortætning er alle medvirkende faktorer til at skabe større luftforurening, større belastning af det eksisterende kloaksystem med risiko for flere oversvømmelser, større trafik- og støjbelastning og større såkaldte barriereeffekter. 

Bliv medlem

Støt Danmarks Naturfredningsforenings arbejde – for dyrenes, naturens og ikke mindst din egen skyld.

Meld dig ind