Afdelingens sagsarbejde

Afdelingen har en vifte af arbejdsredskaber, der kan bruges til at passe på vores fælles natur og landskab. At arbejde med klager er ét af dem. Det er et effektivt redskab - hvis det bliver brugt med omtanke.  

Naturens advokat

DN fungerer som naturens advokat i forhold til den måde, landets natur- og miljølovgivning administreres. 

DN har ret til at klage over mange af myndighedernes afgørelser til de særlige nævn og klagenævn som skal vurdere sagen én gang til med udgangspunkt i argumenterne for klagen.

En klage involverer altid mennesker og økonomi og kan få stor indflydelse på andres liv og kan f.eks. betyde, at en familie alligevel ikke kan bygge deres drømmehus midt i et stykke flot natur. Eller at virksomheder f.eks. pålægges at rense møg, røg og støj mere, end de ellers ville have gjort. Derfor bruger DN sin klageret med omtanke. Selvom DN på årsbasis modtager mellem 25.000 - 30.000 sager klager vi kun over 200- 300 afgørelser. Omkring halvdelen af sagerne bliver afgjort til fordel for natur og miljø. Vi klager altså kun over et mindre antal, men har til gengæld en høj "scoringsprocent".

Læs mere om DN's klagesagsarbejde i organisatorisk og samfundsmæssigt perspektiv 

 

Hvem har klageret?

DN's klageret er delt mellem hovedbestyrelsen og afdelingen. Hovedbestyrelsens klageret gælder alle lovområder, og den udøves gennem DN's sekretariat.

Afdelingen kan klage over afgørelser efter Planloven, Naturbeskyttelsesloven, Skovloven og Råstofloven. Afdelingen kan desuden klage over husdyrbrugloven men det kræver, at afdelingen orienterer kommunen om, at de vil være klageberettiget. Afdelingen kan ikke klage over afgørelser efter Miljøbeskyttelsesloven, Havmiljøloven, Vandløbsloven, Okkerloven, Vandforsyningsloven og Genteknologiloven. Hvis afdelingen ønsker at klage over en afgørelse på disse lovområder, skal det ske via Sekretariatet (formelt HB). Hvis afdelingen alligevel på egen hånd indgiver en klage, bliver den afvist af klagemyndigheden som ugyldig.

Ved tvivl er det altid nævnet der afgør hvem der er klageberettiget, ikke kommunen.

Se hvilke medarbejdere i sekretariatet, der kan hjælpe med de forskellige sagstyper
 

Afdelingen har initiativet

Hovedreglen er, at afgørelserne ikke gennemgås af sekretariatet. Det er afdelingerne der med deres lokalkendskab, har initiativet til at opdage en klagesag. Afgørelser efter naturbeskyttelsesloven, bliver dog med jævne mellemrum "skrålæst" på Podio af den relevante sagsbehandler i sekretariatet. Hvis sagsbehandleren mener, at der er grund til at klage, vil afdelingen blive kontaktet. 

Hvor er sagerne

Sekretariatet lægger myndighedsafgørelserne på afdelingernes egen side på Podio inden for 1-2 arbejdsdage. Da alle afgørelser ligger på Podio, er de tilgængelige for alle DN-aktive med adgang. 

Sekretariatet hjælper

DN's sekretariat kan altid hjælpe med at vurdere en sag og eventuelt udforme en klage – når sekretariatet inddrages i tide. Som udgangspunkt vil det sige 5 hverdage før klagefristen. Sagsbehandlerens hjælp kan variere afhængig af den aktuelle arbejdsbelastning, hans/hendes vurdering af sagens betydning og om sagstypen er politisk interessant eller præcedensskabende.

Sagsbehandlerne i sekretariatet kan:

  • altid hjælpe med opklarende spørgsmål
  • som regel hjælpe med faglig og taktisk rådgivning
  • ofte hjælpe med gennemlæsning og korrektion af klageudkast
  • sjældent udforme og afsende en klage på vegne af en afdeling

Den relevante sagsbehandler for den enkelte sagstype varierer hen over året, afhængig af arbejdsbelastning, aktuel bemanding og eventuelle tværgående projekter.

Se fordeling af klagesagstyper på sekretariatets medarbejdere

I boksen på denne side kan du finde skabeloner til klager inden for de vigtigste lovområder – lige til at bruge.

Du kan også finde tommelfingerregler for, hvad der inden for de enkelte lovområder taler for at klage og hvad der taler imod. De kan være en hurtig hjælp til at vurdere, om det giver mening at gøre noget ved en given afgørelse. Men de lokale forhold vil altid være afgørende for, om DN bør gå ind i en sag.

Når klagen er sendt

Alle klager der afsendes i DN's navn skal registreres. Det er vigtigt for DN's troværdighed, da DN ind imellem bliver beskyldt for at være useriøs og rabiat i sin forvaltning af den klageret som borgere og foreninger har. Men gennem den fælles journalisering, kan DN altid dokumentere, at vi er det stik modsatte. 

Indsendte klager skal registreres direkte i DN's webportal her, eller via mail til klage@dn.dk hvor klagen skal vedhæftes. 

Indsigelser/høringssvar i forbindelse med lokalplaner og kommuneplaner er som udgangspunkt et anliggende for afdelingen. Sekretariatet skal derfor kun orienteres i undtagelsestilfælde, hvor sekretariatet er inddraget i sagsbehandlingen eller forventes at blive det.

For klager til Natur- og Miljøklageklagenævnet over afgørelser truffet af kommuner og fredningsnævn skal der betales et klagegebyr på 500 kr. Gebyret refunderes, hvis man får helt eller delvist medhold eller hvis klagen ikke kan behandles. Det er aftalt med Natur- og Miljøklagenævnet, at opkrævning og refusion foregår direkte mellem nævnet og DN's bogholderi i sekretariatet.

Når sager behandles i Natur- og Miljøklagenævnet, og der eventuelt indkaldes til en besigtigelse, vil klager indgivet af DN som hovedregel skulle præsenteres af afdelingen.

Bag om en klage

Først og fremmest skal argumenterne være i orden og være forklaret grundigt. En klage bør være et lille mesterværk i formidling - så hvem som helst kan se det fornuftige i den. Det skaber respekt for afdelingens synspunkter - også blandt de mest miljøfjendske byrådsmedlemmer og avisskribenter.

I øvrigt er det en rigtig god idé at være på forkant med eventuelle klagesager ved at drive lobbyvirksomhed over for politikere/embedsmænd og i de lokale medier, før en planlagt tilladelse bliver givet. Man kan sige, at afdelingen arbejder på en fremadrettet måde med en dagsorden, som andre har sat. Nogle gange betyder det, at tilladelsen allerede på forhånd har taget højde for afdelingens synspunkter, så der ikke er grund til at klage. Andre gange har den ikke, men så står afdelingen til gengæld ekstra stærkt i den lokale debat, når den klager.  

Natur- og Miljøklagenævnet (NMKN)

- er klageinstans for afgørelser efter en række love om regulering af fast ejendom, bl.a. planloven, naturbeskyttelsesloven, råstofloven, skovloven, miljøbeskyttelsesloven og husdyrbrugloven. NMKN kar et website, der er en guldgrube af viden om praksis omkring udmøntningen af nogle af de vigtigste love for DN. NMKN udgiver nyhedsbrevet " - Natur- og Miljøklagenævnet Orienterer" (NoMO) med nævnets afgørelser af principielle spørgsmål, der kan være af interesse for omverdenen. På nævnets hjemmeside kan der søges på konkrete emner og lovparagraffer. Klik ind på www.nmkn.dk. 

 

Opdateret: 4. maj 2015
Annette Eigaard, 31 19 32 42, aei@dn.dk  

Hvornår skal vi klage?

Hvornår skal vi klage? Og hvilke beføjelser har vi? Lokale forhold og den konkrete vurdering vil altid være afgørende for, om DN bør gå ind i en sag. 

Hvornår skal vi klage? 
DN's klagesagsbeføjelser

Klagesagsskabeloner

Her finder du hjælp til at lave velargumenterede klager inden for de sagsområder, som er de mest almindelige i afdelingerne. Klik nedenfor på den relevante word-fil og brug den som skabelon for din egen klage.

Generel klage

Naturbeskyttelseslovens § 3
(beskyttede naturtyper)
- Se eksempel

Naturbeskyttelseslovens § 15
(strandbeskyttelslinjen)
- Se eksempel

Naturbeskyttelseslovens § 16
(sø/åbeskyttelseslinjen)
- Se eksempel

Naturbeskyttelseslovens § 17
(skovbeskyttelseslinien)
- Se eksempel

Naturbeskyttelseslovens § 19
(kirkebyggelinien)
- Se eksempel

Planlovens § 35
(landzonetilladelser)
- Se eksempel

Råstoflovens § 7
(råstoftilladelser)
- Se eksempel

Museumslovens § 29a
(jord- og stendiger)
Se eksempel

Husk at registrer indsendte klager

Sekretariatet skal have en kopi af alle indsendte klager

Som noget nyt, kan man via nedenstående link selv indtastes og vedhæfte klagen direkte i Sekretariatets system.  

Registrer klage

Klagen kan også sendes via e-mail til klage@dn.dk

Find medarbejder

Der er flere medarbejdere, der kan hælpe dig med en konkret sag. Kontakt Nina Larsen Saarnak, som kan lede dig til rette medarbejder


Nina Larsen Saarnak
31 19 32 38, nis@dn.dk
Leder af Lokale sager