Adgangsregler

Når du skal ud og kramme træer, er det godt at vide, hvor du egentlig må færdes. I Danmark er det forholdsvis let at komme ud i naturen. I offentligt ejede skove må man f.eks. færdes overalt, så længe man ikke skader træerne eller levesteder for dyr og planter. Man må også færdes til fods og på cykel på i princippet alle veje i det åbne land.

DN mener dog, at adgangen til naturarealer kunne være endnu bedre, f.eks. når det gælder private skove, brakmarker og langs åer. Heldigvis giver ejeren af en skov eller mark tit lov til at færdes der med omtanke, hvis man spørger pænt om lov, inden man gør det.

Skove
I de offentligt ejede skove er der fri adgang på cykel og til fods hele døgnet, og man må ligeledes færdes udenfor stier og veje medmindre bevoksningerne er indhegnede. De offentligt ejede skove og arealer kan kendes på de røde træpæle med Skov- og Naturstyrelsens grønne logo.
I private skove må man færdes på veje og stier, både på cykel og til fods, inden for tidsrummet 6.00 til solnedgang.

Udyrkede arealer
På private uhegnede åbne arealer gælder de samme adgangsregler som i de private skove. Der er også adgang til de hegnede arealer, hvis der ikke går græssende husdyr, og hvis du kan komme derind gennem en låge, en stente eller lignende, og hvis der ikke direkte er skiltet med ingen adgang.

Veje og stier
Du må færdes på veje og stier i det åbne land, både til fods og på cykel. Privatejede veje kan dog i helt særlige tilfælde lukkes, hvis færdslen udgør en væsentlig gene for privatlivets fred, produktionen eller dyre- og plantelivet. Et skilt om ”Privat vej” er ikke et forbudsskilt mod cykling og gang.

Haver og parker
Mange haver og parker er privatejede, og det er altid vigtigt at følge lokale skilte om adgangsregler samt spørge om lov, hvis du vil tættere på træerne end reglerne tillader.

Man skal passe på naturen
Retten til at færdes i naturen giver også et ansvar for at passe på naturen. Naturen tilhører os alle sammen og skal kunne tåle mange besøg fremover, og derfor skal vi alle sammen være med til at sikre at den bliver behandlet ordentligt. Hvis du gerne vil gå en tur på et privat areal, men er i tvivl hvorvidt om du må, så spørg ejeren af arealet om lov. På den måde får du en positiv kontakt til ejeren.

 

 

 

 

 


 

Spørg om lov

Spørg ejeren om lov, hvis du vil gå udenfor stierne i privat skov eller gå over en brakmark, en stubmark, langs en å, inde i en privat park eller lignende.

Her kan du se de officielle adgangsregler fra Naturstyrelsen.

Folder om adgang

Forbedring af befolkningens adgang til naturen er et af hovedformålene med Danmarks Naturfredningsforenings arbejde, og det har det været, siden foreningen blev stiftet i 1911. 

Folder om adgang i naturen