Sådan bevarer vi træerne

Gamle træer er levested for sjældne og spændende dyr og planter. Gamle træer fortæller desuden historier som går flere generationer tilbage og giver os daglige oplevelser af natur og skønhed, både i byen og på landet. Derfor bør vi forvalte de gamle træer med omtanke og hensyn. I dag er gamle træer som udgangspunkt ikke beskyttede mod fældning. Det er en ære og et fornøjeligt ansvar at have store, gamle, særlige træer på sin jord eller under sin forvaltning.

Her har vi samlet gode råd til, hvordan man sikrer, at de gamle træer bliver bevaret - uanset om man er en kommune, en landmand eller almindelig haveejer:

Staten og kommunerne kan udarbejde strategier for at udpege og bevare store, gamle og særlige træer på deres arealer. Staten kan desuden skæve til andre lande, f.eks. Sverige, og starte et landsdækkende indsatsprogram for beskyttelsesværdige træer. Kommunerne kan også indføre specifikke lokaltilpassede regler; som på Frederiksberg, hvor alle boliger skal have udsigt til et træ, og det kræver tilladelse at fælde træer ældre end 25 år.

Kommunale forvaltninger kan uddanne personalet i hensyn til gamle træer. Træer skal have vand og luftig jord for at trives og stammen skal beskyttes mod skader. Derfor bør parkering helt op til træerne forhindres, ligesom asfaltering, og kørsel helt tæt på træerne bør undgås. Samt naturligvis gravning i rodzonen. Det handler om planlægning, forvaltning og krav i tilladelser til byggeri.

Landmænd kan undgå at pløje og køre med tunge maskiner indenfor træernes rodzone. Det gælder både fritstående træer og levende hegn med værdifulde træer. Rodzonen er mindst lige så bred som kronen. Træerne har ganske vist de fleste rødder dybt ned i jorden, men finrødderne breder sig ud tæt ved overfladen og træet kan ikke lide at blive ”trampet på tæerne”.

Haveejere kan sørge for at træer, der kan blive store og gamle plantes, hvor der er god plads til dem. Beslutninger om at fælde træer på grund af skygge eller nedfaldende blade/nåle bør overvejes grundigt. Træet er måske med til at skabe karakter for hele kvarteret. I mange tilfælde kan problemet klares med en beskæring af træet. Beskårede træer kan ofte blive meget gamle og kan være vært for mange truede og spændende organismer.

Skovejere til ældre skove har ofte skånet gamle og markante træer i forbindelse med foryngelse af skoven. De står så tilbage i skovbryn, ved vejkryds eller inde i bevoksninger af yngre træer. Skovejerne kan gavne disse træer, ved at rydde opvækst omkring dem, så de får lys og vand. Især egetræer er følsomme overfor at gro til i gran eller bøg. Skovejere kan udvælge et antal evighedstræer, som skal have lov at blive så gamle som mulige og derefter stå og ligge til naturligt henfald.

Næste generationers kæmper

Plant nye træer, der kan tage over efter gamle kæmper. Træer, især egetræer, kan blive meget gamle. Men ingen holder evigt, og det er derfor vigtigt at udvælge og gavne de mellemaldrende træer, som kan blive næste generations trækæmper. De træer kan så tage over efter de gamle.

Ideelt set skal de sjældne arter, som knytter sig til gamle træer, kunne flytte over i en ny egnet bolig, når tiden er ude for det første træ som egnet livsmiljø. Det kan også handle om rent æstetisk at undgå tomheden efter et stort træ. En del alléer kan f.eks. fornyes gradvist ved at plante unge træer ind i mellem de gamle.

Enkeltstående eg på Ledreborg Eng

Vidste du...

I Frederiksberg Kommune har man vedtaget, at alle boliger skal have udsigt til et træ, og at det kræver tilladelse at fælde træer ældre end 25 år.

Hjælp til træpleje

Når et træ skal reddes fra problemer kræver det viden. Hjælpen er nær i form af trækonsulenter og træplejere (arborister).

En trækonsulent kan vurdere en konkret sag og rådgive om andre løsninger end fældning, f.eks. underboring eller beskæring. Dansk Træplejeforening har lister over certificerede træplejere, som er eksperter i det praktiske arbejde.  Foreningen har også udgivet hæfter om f.eks. beskæring og plantning af træer.

 

Skal træet fældes?

I dag er gamle træer som udgangspunkt ikke beskyttede mod fældning. Hvilke regler gælder for beskyttelse af gamle træer, og hvad skal man gøre, hvis et træ står i vejen?

Træernes beskyttelse
Når træet står i vejen

God færdsel omkring træer

Tænk over adgangsregler og god færdsel i naturen, når du vil registrere et træ. 

► Adgangsregler